iDeal Bancontact Pay in shop

Algemene leverings-, diensten- en betalingsvoorwaarden van Computershop Arnhem

 1. Algemene begripsbepalingen
 2. Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die van Computershop Arnhem goederen en/of diensten afneemt.

 3. Toepasselijkheid
 4. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoop- voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Computershop Arnhem, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Computershop Arnhem ten behoeve van de dienstverlening en/of de levering van goederen derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Computershop Arnhem en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

 5. Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst
 6. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Computershop Arnhem van de order aan de opdrachtgever. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Computershop Arnhem uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

 7. Duur en einde overeenkomst
 8. De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de schriftelijke bevestiging genoemde data. De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Computershop Arnhem worden beëindigd, indien:
  De opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.
  De opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
  De opdrachtgever is overleden c.q. haar rechtspersoonlijkheid verliest.
  De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
  Op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.

 9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
 10. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Computershop Arnhem uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Computershop Arnhem de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel te bezwaren. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Computershop Arnhem de zaken aan Computershop Arnhem ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Computershop Arnhem of aan de door Computershop Arnhem aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen. Computershop Arnhem verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de opdrachtgever het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Computershop Arnhem ten behoeve van andere aanspraken die Computershop Arnhem op de opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Computershop Arnhem zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Computershop Arnhem tot volledige voldoening van al hetgeen Computershop Arnhem van de opdrachtgever te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 11. Uitvoering van de werkzaamheden en garantie
 12. Computershop Arnhem zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen en verricht haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen. Computershop Arnhem staat in voor de deugdelijkheid van de door haar te verrichten werkzaamheden en/of de door haar te leveren zaken. Computershop Arnhem is niet gehouden tot garantie die verder strekt dan tot hetgeen aan garantie door de fabrikant van de door Computershop Arnhem geleverde zaken en/of het door Computershop Arnhem bij de werkzaamheden gebruikte materiaal wordt verleend. Met betrekking tot geleverde software wordt geen garantie verleend. Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Indien de opdrachtgever aan Computershop Arnhem een opdracht heeft gegeven tot reparatie worden de door de opdrachtgever binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Computershop Arnhem verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden — voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - voor rekening van Computershop Arnhem zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, of teruggenomen tegen creditering. Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en linten e.d.) geeft Computershop Arnhem garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De opdrachtgever dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Computershop Arnhem op te geven adres. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  1. Indien de opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd.
  2. Indien de opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Computershop Arnhem zijn verricht.
  3. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  4. Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  5. Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. of indien de opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

  Computershop Arnhem behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht. Bij onterechte reclamatie van garantie zullen de onderzoekskosten bij klant worden verhaald.

 13. Betaling, rente en kosten
 14. De opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur binnen 14 dagen te voldoen, tenzij een andere betalingstermijn wordt overeengekomen. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 nader overeengekomen datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met rente a 1,5 % per maand vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden , binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Computershop Arnhem en/of het door Computershop Arnhem ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van 75,- euro. Bij uitblijven van de betaling zal Computershop Arnhem de vordering uit handen geven.

 15. Reklame
 16. Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Computershop Arnhem kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Computershop Arnhem geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken c.q. facturen als juist erkent. Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een reclame door Computershop Arnhem gegrond wordt bevonden, heeft Computershop Arnhem het recht te harer keuze:

  1. de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
  2. het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Computershop Arnhem worden afgegeven;
  3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  Eventuele terugzending van zaken aan of van de opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Computershop Arnhem aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en slechts wanneer deze zaken aan het door Computershop Arnhem op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Computershop Arnhem deze zaken aan de opdrachtgever afleverde. Software waarvan de verpakking is geopend kan niet meer worden teruggeven, noch ter omruiling of creditering worden aangeboden.
  Indien de opdrachtgever de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Computershop Arnhem. De opdrachtgever zal als dan Computershop Arnhem vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

 17. Overmacht en annulering
 18. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden, werkstaking, blokkades, bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.)

  Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Computershop Arnhem gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.
  Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Computershop Arnhem is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt. Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Computershop Arnhem. Dan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Computershop Arnhem reeds gemaakte kosten van voorbereiding, materiaal, loonkosten etc te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10% van de overeengekomen prijs.

 19. Aansprakelijkheid
 20. Computershop Arnhem aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

  Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.

  De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Computershop Arnhem of van haar leidinggevende werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel.

  Computershop Arnhem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

  Alvorens Computershop Arnhem aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Computershop Arnhem zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

 21. Geheimhouding
 22. Computershop Arnhem en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Computershop Arnhem of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voorvloeit.

 23. Toepasselijk recht
 24. Op alle door Computershop Arnhem gedane aanbiedingen en/of offertes dan wel leveringen, hoe ook genaamd, evenals op alle met Computershop Arnhem gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 25. Computershop Arnhem online winkel/webshop
 26. Op alle opdrachten welke via de Computershop Arnhem webshop verlopen zijn deze en eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing, de opdrachtgever dient akkoord te geven aan deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden voordat de opdrachtgever tot opdracht kan overgaan.